REGULAMIN
Sklepu internetowego Globus.com.pl
obowiązujący od dnia 01-01-2017 r.

TREŚĆ REGULAMINU:

I. Terminy-definicja
II. Ramy regulaminu – postanowienia ogólne
III. . Regulamin sklepu internetowego
IV Dostawa towaru, płatności
V. Reklamacje i zwrot towaru
VI. Odstąpienie od umowy, zwroty towaru
VII. Przesyłka – zwroty towaru
VIII. Postanowienia końcowe

I. TERMINY – DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) GLOBUS.com.pl, Globus.com.pl Ogólnopolski Bank Broni Używanej Zbigniew Przestański z siedzibą w Pleszewie przy ul. Karczewskiego 4, 63-300 Pleszew, nr NIP: 617-025-30-80, nr REGON:008333623 , wpisana do rejestru CEDIG, strona internetowa www.globus.com.pl
2) Klient firmowy – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną transakcji zakupu towaru w Globus.com.pl w związku z prowadzoną działalnością.
3) Klient indywidualny (konsument) – osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w Globus.com.pl nie będąca Klientem firmowym;
4) Klient – Klient firmowy lub Klient indywidualny;
5) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży towarów przez Globus.com.pl, określający istotne warunki sprzedaży towarów, składania zamówień oraz ich realizacji, dostępny na stronie sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”;
6) Regulamin Sklepu Internetowego – Regulamin Sklepu internetowego Globus.com.pl znajdujący się pod adresem www.globus.com.pl w zakładce Regulamin w rozdziale „Sklep internetowy – Regulamin Sklepu Internetowego”, obowiązuje przy zakupie przez Klienta towarów za pośrednictwem platformy internetowej, określający w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego Globus.com.pl, rejestracji konta, składania zamówień, zawierania umowy i jej realizacji;
7) Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta reklamacji w Globus.com.pl w sposób określony w warunkach reklamacji rozpoczynające proces reklamacji, realizowany zgodnie z postanowieniami Warunków reklamacji;
8) Warunki reklamacji – warunki reklamacji towarów zamieszczone w niniejszym Regulaminie w rozdziale „Warunki reklamacji oraz zwrotu towaru”, określające warunki oraz sposób realizacji reklamacji zakupionego towaru oraz współdziałania w tym zakresie przez Klienta oraz Globus.com.pl
9) Sklep – sprzedaż i punkt odbioru osobistego towarów znajdujący się pod adresem ul. Karczewskiego 4, 63-300 Pleszew, czynny w dni robocze, z wyjątkiem świąt ustawowych, od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy od 10:00 do 18:00 wyjątkowo Sklep może być zamknięty także w innym niż ww. czasie – wówczas odpowiednia informacja zamieszczana jest na stronie www.globus.com.pl w zakładce „Kontakt”;
10) Sklep internetowy – platforma handlowa sprzedaży towarów Globus.com.pl za pośrednictwem Internetu znajdująca się pod adresem www.globus.com.pl (Sklep internetowy), działająca 24h, z wyłączaniem przerw technicznych sygnalizowanych na stronie internetowej lub awarii; zasady zawierania umowy za pośrednictwem tej platformy handlowej określa niniejszy Regulamin; ;
11) Zamówienie – zamówienie Klienta złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej /e-mail/, Sklepu internetowego, lub tradycyjnej formy listownej /przesyłką poleconą/, Zamówienie powinno zawierać wszelkie dane niezbędne do jego realizacji przez Globus.com.pl, a także informacje umożliwiające prawidłowe jego wykonanie;
12) Umowa – umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta oraz akceptację Zamówienia przez Globus.com.pl z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, i w której dostatecznie określono istotne warunki umowy, w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa – tj. co najmniej poprzez określenie stron umowy, towaru, jego ilości, ceny, sposobu i miejsca dostawy /odbioru/ towaru i sposobu płatności;
13) Towar – towar – towary oferowane do sprzedaży przez Globus.com.pl,
publikowane na stronie internetowej www.globus.com.pl

II. RAMY REGULAMINU-POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy Globus.com.pl /jako sprzedawcą towarów/ a Klientem/odbiorcą/. W przypadku ustalenia przy realizacji Zamówienia szczególnych postanowień, wyłączających lub modyfikujących postanowienia Regulaminu, postanowienia szczególne wiążą strony tylko w zakresie konkretnej Umowy, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia Globus.com.pl
2.2. Globus.com.pl nie zwiążą w żadnym zakresie stosowane przez Klientów warunki umów, wzorce umów, czy regulaminy. Klient może zwrócić się w tej sprawie do Globus.com.pl, po rozpatrzeniu w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia Globus.com.pl może wyrazić zgodę na ich obowiązywanie.
2.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą Klienta w przypadku udostępnienia mu Regulaminu przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy, w szczególności dotyczy to Klienta indywidualnego, któremu Regulamin powinien zostać udostępniony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w siedzibie Globus.com.pl oraz na stronie www.globus.com.pl w zakładce „Regulamin”
2.5. Klient może złożyć Zamówienie poprzez:
(a) Sklep internetowy Globus.com.pl– zob. rozdział III Regulaminu;
(b) złożenie Zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail;
(c) złożenie zamówienia w formie pisemnej,
(d) telefonicznie pod numerem +48 600 803 229
2.6. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego treści lub możliwości realizacji przez Globus.com.pl będą weryfikowane przez obsługę Sklepu internetowego. Zamówienie takie może zostać zmodyfikowane, jak i anulowane przez Globus.com.pl. Klient zostanie poinformowany o proponowanej zmianie zamówienia lub anulowaniu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej lub przyjętym ww. kanałem komunikacji /w tym ewentualnie w trybie uchylenia się od oświadczenia woli/ W przypadku propozycji zmiany treści zamówienia Umowa zostaje zawarta po wyraźnej akceptacji treści zmienionego zamówienia przez Klienta.
2.7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów na stronie www.globus.com.pl, wynikających z nieprawidłowego lub niejednoznacznego wprowadzenia informacji przez obsługę strony, lub z błędów powstałych w trakcie jej funkcjonowania, prosimy o kontakt na adres e-mail globus@globus.com.pl.
2.8. Umowa zostaje zawarta, gdy Klient złoży zamówienie a Globus.com.pl przyjmie zamówienie, obejmując określenie stron (Globus.com.pl oraz dookreślenia Klienta i jego danych adresowych), towaru, jego ilości, ceny, sposobu i miejsca dostawy (odbioru) towaru i sposobu płatności.
2.9. Klient ponosi odpowiedzialność za jednoznacznie sformułowanie zamówienia
/z uwzględnieniem treści oferty Globus.com.pl zamieszczonej na stronie www.globus.com.pl/ oraz podanie jego prawdziwych, aktualnych i poprawnych danych niezbędnych do rozliczenia oraz realizacji Zamówienia (tj. takich danych jak wymaganych przy rejestracji i składaniu Zamówienia w Sklepie internatowym globus.com.pl– por. pkt 3.5 Regulaminu); w przypadku gdy Klient firmowy jest płatnikiem podatku VAT powinien w Zamówieniu podać numer NIP, niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
2.11. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych /jak w punkcie 3.5 Regulaminu/ w celu realizacji Zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki prywatności dostępny na stronie internetowej www.domer.pl w zakładce „Polityka prywatności”.
2.12. Jednocześnie Klient składając Zamówienie może zgodzić się na otrzymywanie materiałów reklamowych Globus.com.pl Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia) w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych

III. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. W niniejszym rozdziale określa się warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób zawarcia umowy z Globus,com.pl za jego pośrednictwem.

Wymagania techniczne.

3.3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Globus.com.pl (znajdującego się pod adresem www.globus.com.pl) Klient powinien dysponować następującymi minimalnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi mu korzystanie ze Sklepu internetowego Globus.com.pl
(a) posiadania urządzenia i oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu;
(b) posiadania oprogramowania – przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie stron internetowych oraz zapisywanie plików (np. regulaminu, zawartości strony internetowej) w wybranej przez Klienta lokalizacji (dysku, pamięci masowej);
(c) posiadania oprogramowania umożliwiającego odczyt dokumentów udostępnieniach przez Globus.com.pl w formacie plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader i in.);
(d) posiadania aktywnego oprogramowania zabezpieczającego bezpiecznie korzystanie z Internetu na urządzeniu przez Klienta.

Procedura rejestracji Klienta

3.4. Zamówienia w ramach Sklepu internetowego Globus.com.pl są przyjmowane bezpośrednio na stronie www.globus.com.pl po uprzednim zarejestrowaniu Klienta i zalogowaniu na tej stronie.
3.5. Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym Globus.com.pl polega na kliknięciu zakładki „Moje Konto” – „Zarejestruj” na stronie www.globus.com.pl i następnie:
(a) podanie przyszłego login Klienta (adresu e-mail Klienta) i podanie hasła celem założenia i obsługi konta Klienta w Sklepie internetowym Globus.com.pl; Klient jest zobowiązany do bezwzględnego zachowania hasła w poufności;
(b) zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Globus.com.pl wyświetlanych pod linkiem aktywnym „Akceptuję regulamin” i „przeczytałem Politykę prywatności”;
(c) zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie pola wyboru przy ww. linkach „Akceptuję regulamin i przeczytałem Politykę prywatności”; Klient może pobrać i zachować ww. dokumenty w postaci plików pdf klikając na aktywne linki „Pobierz regulamin w pliku pdf” lub Pobierz Politykę prywatności w pliku pdf”;
(d) wpisanie kodu kontrolnego z obrazka oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj” (oznaczającego ostateczną akceptację Regulaminu i Polityki prywatności) – w tym momencie zostaje założone konto Klienta w Sklepie internetowym Globus.com.pl a na podany wyżej adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail w celu aktywowania konta;
(e) w momencie potwierdzenia adresu e-mail poprzez kliknięcie w aktywny link w przesłanej wiadomości następuje skierowanie do pod strony internetowej Sklepu internetowego Globus.com.pl z polami edycji do uzupełnienia danych Klienta:
w przypadku Klienta indywidualnego: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość, kraj) oraz opcjonalnie telefon;
– w przypadku Klienta firmowego: firma (pełna oficjalna nazwa przedsiębiorcy), numer NIP, opcjonalnie imię i nazwisko, adres siedziby (ulica, kod, miejscowość) – są to dane i adres także do faktury VAT („Dane płatnika”);
istnieje również możliwość podania innych danych kontaktowo-adresowych wyłącznie dla celów dostawy (wysyłki) towaru („Dane wysyłkowe”);
– w celu realizacji Zamówień Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych kontaktowo-adresowych jako strona Umowy z Globus.com.pl, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia; podając dane Klient oświadcza, że te dane Klienta są prawdziwe i aktualne.
3.6. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności, w czym zawiera się także oświadczenie o tym, że Klientowi został udostępniony Regulamin oraz Polityka prywatności, celem zapoznania się z nimi i umożliwienia ich zapisania.
3.7. Globus.com.pl trwale usuwa konto Klienta i dane z rejestracji Klienta na żądanie Klienta przesłane na adres:gobus@globus.com.pl, a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; Globus.com.pl może także usunąć dane i konto Klienta w przypadku zakończenia współpracy z Klientem, a także rezygnacji z udostępnienia Sklepu internetowego Globus.com.pl lub w przypadku jego zmian, modernizacji, poprawiania lub modyfikacji; z zastrzeżeniem jednak możliwości tymczasowego zachowania danych niezbędnych do realizacji zawartej Umowy oraz udokumentowania Umowy i czynności związanych z jej realizacją do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń Klienta, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.8. Klient składa Zamówienie po zalogowaniu się w zakładce „Moje konto” – „Zaloguj” na stronie www.domer.pl poprzez podanie login, którym jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta oraz podanie ustalonego przez Klienta hasła.
3.9. Złożenie Zamówienie polega na skorzystaniu z dostępnych opcji Sklepu internetowego.
3.10. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru towaru (prezentowanego na pierwszej stronie www.domer.pl oraz w zakładkach odsyłających do poszczególnych kategorii towarów) poprzez kliknięcie pod wybranym towarem przycisku „Dodaj do koszyka”; następnie Klient podaje w wyświetlonym polu edycji ilość towaru.
3.11. Po wybraniu towarów i przejściu do „Koszyka” (m. in. poprzez kliknięcie ikonki w górnej części strony) wyświetlona zostaje lista wszystkich wybranych towarów wraz z informacjami dotyczącymi treści Zamówienia (w tym z wykazem cen towarów, ich ilości i kosztów dostawy); w tym miejscu Klient uzupełniania treść Zamówienia:
o wybrany przez Klienta sposób dostawy – poprzez zaznaczanie pola przy wybranym sposobie dostawy;
o wybrany przez Klienta sposób płatności – poprzez zaznaczanie pola przy wybranym sposobie płatności;
o ewentualne uwagi do Zamówienia;
w tym miejscu Klient ma również możliwości modyfikacji w otwartych polach edycji danych płatnika (strony Umowy – Klienta i danych do faktury) oraz danych wysyłkowych. Klient może także zmodyfikować ilości wybranych towarów, usunąć towary z listy lub wrócić do zakupów (dalszego wyboru towarów do „Koszyka” zakupów).
3.12. Dokument sprzedaży zostaje wystawiony przez Globus.com.pl na dane wskazane w Zamówieniu w części „Dane płatnika”. Dostawa towaru (wysyłka) będzie zrealizowana na dane adresowe wskazane w części „Dane wysyłkowe”. Każdorazowo przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność tych danych. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości w tych lub innych danych zamówienia należy niezwłocznie skorygować te dane a w przypadku zatwierdzenia przez Klienta zamówienia z błędnymi danymi przesłać informację z poprawnymi danymi na adres globus@globus.com.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia z nieprawidłowymi danymi z przyczyny Klienta i ewentualną koniecznością przesłania towarów w inne miejsce kosztami przeadresowania obciążony zostanie Klient.
3.13. Następnie w okienku „Koszyk”, po kliknięciu pod listą towarów i pod polami edycji w „Koszyku” przycisku „Przejdź do potwierdzenia” wyświetla się okienko „Potwierdzenie zamówienia”, w której prezentowana jest całość zawartości koszyka.
3.14. Zamówienia (tj. z listą wybranych towarów wraz z ich ilością, jednostkowymi cenami netto i brutto oraz sumarycznymi cenami, kosztami dostawy oraz całkowitą kwotą do zapłaty przy pogrubionych słowach „Razem do zapłaty”). W tym miejscu Klient powinien zweryfikować treść Zamówienia: jeżeli zamówienie wymaga korekty kilka w przycisk „Wróć do koszyka”. Jeżeli Klient akceptuje wyświetlone Zamówienie klika w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” – kliknięcie w ten przycisk oznacza złożenie przez Klienta wiążącego Zamówienia i zawarcie umowy z Globus.com.pl z obowiązkiem zapłaty na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu 3.17 Regulaminu .
3.15. Po kliknięciu w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” Klient przechodzi do okienka „ Podsumowanie zamówienia” z wygenerowanym unikalnym numerem identyfikacyjnym Zamówienia, kwotą do zapłaty oraz możliwością wydruku lub zachowania pełnej treści Zamówienia w pliku pdf. Niezależnie od tego na adres e-mail Klienta zostaje wysłana informacja z numerem i treścią zamówienia oraz aktywnymi linkami do istotnych informacji i dokumentów Globus.com.pl / Regulaminu, Polityki prywatności, formularzy/ z możliwością ich wyświetlenia oraz zapisania.

[Rezygnacja z Zamówienia przez Klienta]

3.16. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie pod warunkiem uprzedniego kontaktu i uzyskania zgody przez Globus.com.pl. Oficjalną rezygnację z Zamówienia /Rezygnuję ze złożonego zamówienia numer:/ Klient powinien wysłać e-mailem do Globus.com.pl na adres globus@globus.com.pl niezwłocznie po uzyskaniu ww. zgody. Rezygnacja ta jest ważna, jeżeli Globus.com.pl potwierdzi przyjęcie rezygnacji drogą e-mailową.

Ceny

3.17. Ceny w Sklepie internetowym Globus.com.pl wyrażone są w złotych polskich; ceny brutto zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce podatku VAT.

[Pozostałe postanowienia]

3.18. Zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu płatności (tj. w przypadku płatności w formie przelewu po wpływie środków na konto Globus.com.pl.
3.19. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oznacza akceptację postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania Zamówienia.
3.20. Dane osobowe Klienta Globus.com.pl wykorzystuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Zainteresowanym przysługują uprawnienia wynikające z ww. ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy, z zastrzeżeniem uprawnień Globus.com.pl związanych z prawem do realizacji Umowy zawartej z Klientem w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Administratorem danych jest Globus.com.pl. Stosuje politykę prywatności udostępnioną w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem http://www.domer.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.
3.21. Sklep internetowy Globus.com.pl wykorzystuje mechanizm plików Cookies – zgodnie z zasadami określonymi dostępnymi pod linkiem „Polityka plików cookies” na stronie www.globus.com.pl (pod adresem http://www.globus.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html).
3.22. Globus.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub błędne działanie platformy Sklepu internetowego u Klientów; Dokładamy wszelkich starań, aby Sklep internetowy Globus.com.pl działał prawidłowo. Globus.com.pl może zaprzestać wspierania i udostępniania Sklepu internetowego, jak również dokonywać zmian, modernizacji i modyfikacji (w tym powodować przerwy w jego funkcjonowaniu).
3.23. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego należy zgłaszać na adres: globus@globus.com.pl.Globus.com.pl rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Globus.com.pl poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści reklamacji.
3.24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie znajdują pozostałe postanowienia Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację postanowień dotyczących Sklepu internetowego.
3.25. Regulamin i zmiany Regulaminu są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.globus.com.pl, w szczególności w stopce strony w w zakładce „Regulamin”
3.26. Regulamin i jego zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej www.globus.com.pl od daty wskazanej w nagłówku Regulaminu i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.

IV. DOSTAWA TOWARU- PŁATNOŚCI

4.1. Zamówiony towar dostarczany będzie jak poniżej:
– odbiór osobisty – w Sklepie/siedziba Globus.com.pl/ w godzinach pracy;
– wysyłka kurierska – paczki
– wysyłka Pocztą Polską – paczki
4.2. Koszty transportu uzależnione są od łącznej wagi zamówionych towarów i gabarytów opakowania zbiorczego. Waga towaru jest wagą jednostkową netto (bez opakowania). Rzeczywista waga paczki może ulec zmianie ze względu na opakowanie jednostkowe produktu, opakowanie zbiorcze przesyłki, elementy użyte do właściwego zabezpieczenia przedmiotów na czas transportu. W związku z tym koszty transportu mogą ulec nieznacznej zmianie w odniesieniu do danych pierwotnego zamówienia złożonego przez Klienta, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany po analizie zamówienia przez Globus.com.pl przy użyciu systemu wiadomości sms na numer Kontrahenta podany przy składaniu zamówienia lub drogą elektroniczną e-mail na adres zdefiniowany w parametrach Klienta. W związku z różnorodnością asortymentu, gabarytami, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczny transport zakupionych towarów, każde Zamówienie weryfikowane jest pod kątem wybranej przez Klienta formy przesyłki i w razie konieczności sugerowana jest zmiana na najbardziej odpowiedni sposób przesyłki. Punkt 2.7 Regulaminu znajduje zastosowanie.
4.3. Koszty dostawy przesyłki pokrywa Kupujący.
4.4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu lub na żądanie klienta faktura VAT.
4.5. Globus.com.pl zastrzega możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany oraz o związanym z tym (wydłużonym) czasem realizacji Zamówienia. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może – bez zgody Globus.com.pl – całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.

4.6. Klient może dokonać płatności za Zamówione towary i koszty dostawy na kilka sposobów. Do wyboru Klienta jest:
– gotówką w siedzibie firmy Globus.com.pl
– płatność za pobraniem;
– wpłata na konto bankowe;

– płatność internetowa Przelewy24;
4.7. Zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu płatności (w przypadku płatności w formie przelewu po wpływie środków na konto Globus.com.pl.

V. REKLAMACJE i ZWROT TOWARU

5.1. Warunki reklamacji określają zasady zgłaszania reklamacji przez Klienta, zwrotu towaru, rozpatrywania zgłoszeń reklamacji i załatwienia reklamacji przez Globus.com.pl oraz współdziałania Klienta z Globus.com.pl przy zgłaszaniu oraz załatwianiu reklamacji.
5.2. Warunki reklamacji zostają udostępnione Klientom w Sklepie oraz w wersji elektronicznej na stronie www Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.
5.3. W przypadku Klienta indywidualnego Warunki reklamacji wiążą go pod warunkiem udostępnienia mu Warunków reklamacji, z zastrzeżeniem że także ewentualnie niewiążące dla Klienta indywidualnego Warunki reklamacji określają procedury reklamacyjne w Globus.com.pl a dostosowanie się do nich może ułatwić i przyśpieszyć załatwienie reklamacji.
5.4. Przed odebraniem przesyłki z Globus.com.pl należy sprawdzić opakowanie, czy nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub zabezpieczeń umieszczonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy zabezpieczenia /taśmy/ są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
5.5. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie; gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują w zakresie uszkodzeń towaru pochodzenia zewnętrznego w związku z uszkodzeniem przesyłki w transporcie lub uszkodzenia towaru po dostarczeniu towaru do Klienta – z zastrzeżeniem punktu 5.6 Regulaminu.
5.6. Klient indywidualny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie w przypadku, gdy Globus.com.pl nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta indywidualnego; w takiej sytuacji Klient indywidualny powinien jednak współuczestniczyć z Globus.com.pl w celu ustalenia i określenia odpowiedzialności sprawy uszkodzeń.
5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5.8. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu odpowiedzialność Globus.com.pl wobec Klienta firmowego jest każdorazowo ograniczona maksymalnie do wartości złożonego Zamówienia. Ponadto Klient firmowy jest zobowiązany niezwłocznie zareklamować towar wadliwy, w szczególności w zakresie wad jawnych w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, pod rygorem nie przyjęcia reklamacji. Ograniczenia odpowiedzialności Globus.com.pl nie dotyczą sytuacji: określonych w powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa i tylko w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, a także nie dotyczą sytuacji dojścia do odmiennego porozumienia przez Globus.com.pl i Klienta firmowego (pomimo ograniczenia odpowiedzialności Globus.com.pl).

5.9. Globus.com.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. W niniejszym punkcie jest mowa o reklamacji towaru w sytuacji, gdy zostały ujawnione wady towaru polegające na jego niezgodności z Umową /określoną ofertą Globus.com.pl i zamówieniem Klienta/, towar uległ awarii lub uszkodzeniu, w taki sposób, że uzasadniona jest reklamacja na gruncie przepisów prawa lub zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta danego towaru, tj.:
-przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem /towar inny niż zamówiony/
– przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny /należy podać szczegółowy opis/
– inny powód opisany przez klienta uzasadniający reklamację towaru.
5.10. Wady części towaru nie uprawniają do reklamacji całości towaru, chyba że uprawnienie takie wynika z przepisów prawa.
5.11. Procedura reklamacji nie dotyczy odstąpienia od umowy przez Klienta indywidualnego, zgodnie z punktem VI.
5.12. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu towaru w Globus.com.pl przez Klienta (reklamującego), z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
5.13. Zgłoszenie reklamacji towaru Klient powinien przesłać do Globus.com.pl /przed ewentualnym zwrotem towaru/. Reklamację Klient może przekazać za pośrednictwem formularza reklamacji, udostępnionego pod adresem www.globus.com.pl pod adresem http://www.domer.pl/regulaminy/formularz-zgloszenia-reklamacyjnego.pdf. Formularz zawiera rubryki z informacjami niezbędnymi lub/i pomocnymi do sprawnego załatwienia reklamacji.
5.14. Formularz reklamacji zawiera następujące rubryki: nr i data zamówienia, nr faktury lub paragonu, dane kontaktowe, nazwa banku i numer rachunku bankowego, identyfikację (opis) reklamowanego towaru, sposób zakupu, opis przyczyny reklamacji towaru oraz uwagi Klienta. Formularz zawiera również oświadczenie o zapoznaniu się z Warunkami reklamacji i zwrotu towaru.
5.15. Wypełniony formularz można przesłać do Globus.com.pl drogą mailową na adres e-mail globus@globus.com.pl, lub listem tradycyjnym (przesyłką poleconą) na adres Globus.com.pl z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”.
5.16. W odpowiedzi na przesłany formularz reklamacji Klient otrzyma unikatowy numer reklamacji, w celu usprawnienia i przyśpieszenia procedury reklamacji. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacji zostanie przesłana niezwłocznie, w szczególności drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji wskazanym na formularzu reklamacji. W odpowiedzi Globus.com.pl może poprosić o uzupełnienie danych niezbędnych do przyjęcia lub załatwienia reklamacji.
5.17. Po otrzymaniu odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji, w przypadku konieczności odesłania towaru do Globus.com.pl, należy go wysłać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII.
Załatwienie reklamacji przez Globus.com.pl
5.18. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, w możliwie najkrótszym czasie. Odpowiedź Globus.com.pl zostanie wysłana na wskazany przez Klienta kanał komunikacji.
5.19. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji, w przypadku odesłania towaru, przy odbiorze reklamowanego towaru Globus.com.pl sprawdza: sposób zabezpieczenia i stan przesyłki oraz zawartość przesyłki i stan towaru.
5.20. Po zwrocie towaru przez Klienta Globus.com.pl podejmuje następujące działania w zależności od przyczyny zwrotu towaru i stwierdzonego stanu towaru, tj.:
– jeżeli przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem /towar inny niż zamówiony/ Globus.com.pl zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;
– jeżeli przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny (szczegółowy opis) – Globus.com.pl zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;;
– jeżeli wystąpił inny powód opisany przez Klienta uzasadniający zwrot towaru – Globus.com.pl podejmie działania odpowiednio do wskazanej przyczyny oraz stwierdzonego stanu towaru w porozumieniu z Klientem;
(d) w przypadku uwzględnienia reklamacji Globus.com.pl zwróci Klientowi indywidualnemu koszty przesyłki (w zakresie najtańszej możliwej formy przesyłki, jak była dostępna w Globus.com.pl) oraz wartość brutto towaru, na wskazane w formularzu zwrotu konto bankowe.
5.21. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego towaru do producenta w celu wykonania naprawy gwarancyjnej lub wydania opinii czas ostatecznego załatwienia reklamacji może wynosić 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres siedziby Globus.com.pl.
5.22. Przy odbiorze zwróconego towaru Globus.com.pl sprawdza sposób zabezpieczenia i stan przesyłki oraz sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru.
5.23. W innych nie ujętych wyżej przypadkach Globus.com.pl podejmie działania w celu w miarę możliwości polubownego załatwienia odpowiednio do sytuacji i w porozumieniu z Klientem, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

6.1. Klient indywidualny, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Domer może odstąpić od umowy i zwrócić towar w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru – bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (por. art. 27 i nast. tej ustawy) poprzez wysłanie do Domer oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.2. Prawo do odstąpienia od nie dotyczy Umowy:
(a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(b) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(d) zawartej w drodze aukcji publicznej.
6.3. Oświadczenie o odstąpieniu Klient indywidualny może złożyć z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, sporządzonego zgodnie z przepisami ww. ustawy, znajdującego się pod adresem: http://www.domer.pl/regulaminy/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf – co usprawni i przyspieszy procedurę odstąpienia od umowy.
6.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient indywidualny może przesłać do Globus.com.pl drogą mailową na adres e-mail globus@globus.com.pl, lub listem tradycyjnym / przesyłka polecona/ na adres Globus.com.pl, z możliwym dopiskiem na kopercie „ZWROTY” /co przyśpieszy procedurę/. Dla zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się data wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
6.5. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Globus.com.pl niezwłocznie prześle Klientowi indywidualnemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
6.6. Po skutecznym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się ją za niezawartą, w związku z czym Globus.com.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Globus.com.pl , z zastrzeżeniem, że Klient ponosi następujące koszty: bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) towaru do Globus.com.pl; ponadto Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
6.7. Klient indywidualny ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić towar do Globus.com.pl. Globus.com.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia dowodu wysyłki towaru przez Klienta indywidualnego.
6.8.Globus.com.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient indywidualny, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności w drodze przelewu na wskazane przez Klienta konto bankowe.
6.9. W celu uprawnienia i przyśpieszenia procedury odstąpienia od umowy Klient indywidualny może przekazać informację o zwrocie towaru przed wysyłką towaru. Informację o zwrocie można przekazać za pośrednictwem formularza zwrotu towaru, zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale VII. Formularz zwrotu towaru jest udostępniony w wersji do wydruku pod adresem http://www.domer.pl/regulaminy/formularz-zwrotu-towaru.pdf.
6.10. Towar należy wysłać doGlobus.com.pl zgodnie z zasadami określonymi w punkcie VII.

VII. PRZESYŁKA TOWARU – JAK ODESŁAĆ TOWAR. KOSZTY PRZESYŁKI

7.1. Informację o zwrocie towaru Klient powinien przesłać do Globus.com.pl przed zwrotną wysyłką towaru – w celu usprawnienia procedury zwrotu.
7.2. Informację o zwrocie można przekazać za pośrednictwem formularza zwrotu (co usprawni i przyśpieszy procedurę zwrotu). Formularz zwrotu towaru jest udostępniony pod adresem: http://www.domer.pl/regulaminy/formularz-zwrotu-towaru.pdf.
7.3. Formularz zwrotu zawiera następujące rubryki: nr i data zamówienia, nr faktury lub paragonu, danych kontaktowe (Imię i Nazwisko, Adres, Telefon, E-mail), nazwa banku i numer rachunku bankowego, szczegółowe informacje o zwracanym towarze, sposób zakupu, przyczyna zwrotu towaru oraz uwagi Klienta. Formularz zawiera również oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zwrotu towaru określonymi w Warunkach reklamacji Regulaminu.
7.4. Wypełniony formularz należy niezwłocznie przesłać do Globus.com.pl drogą mailową na adres e-mail globus@globus.com.pl lub listem tradycyjnym (przesyłką poleconą) na adres DGlobus.com.pl z dopiskiem na kopercie „ZWROTY”.
7.5. W odpowiedzi na przesłany formularz zwrotu Klient otrzyma unikatowy numer zwrotu – do oznaczenia przesyłki (co usprawnia procedurę zwrotu). Odpowiedź ta zostanie przesłana niezwłocznie, w szczególności drogą e-mailową lub innym wskazanym na formularzu zwrotu kanałem komunikacji. W odpowiedzi Globus.com.pl może poprosić także o uzupełnienie danych niezbędnych do przyjęcia lub załatwienia zwrotu.

7.6. W przesyłce należy umieścić dokument sprzedaży towaru (fakturę lub paragon) oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu.
7.7. Towar zwracany powinien być odesłany w odpowiednim, najlepiej oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (w tym mieści się: towar oraz wszelkie inne dołączone do towaru akcesoria, instrukcje, dokument gwarancji, dowód zakupu i in.), a sam towar i akcesoria powinny być nieuszkodzone.
7.8. Przesyłka przed wysłaniem powinna być należycie zabezpieczona przez potencjalnymi uszkodzeniami podczas transportu, tak aby zwrócony towar był co najmniej w takim stanie, w jakim został otrzymany przez Klienta, ewentualnie aby możliwe było zareklamowanie wadliwej usługi transportowej. Przesyłka zapakowana tak, jak została dostarczana do Klienta, jest uznawana za należycie zabezpieczoną. Jeżeli doszło do uszkodzeń przesyłki (paczki) w trakcie transportu, Klient powinien na transport zwrotny uzupełnić braki przesyłki (paczki).
7.9. Na przesyłce należy umieścić (zapisać) w widocznym miejscu czytelny numer zwrotu towaru lub numer reklamacji (nadany przez Globus.com.pl po zgłoszeniu zwrotu / reklamacji).
7.10. Przesyłka Klienta może nastąpić za pośrednictwem:
(a) Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną
(b) albo innym profesjonalnym operatorem pocztowym, którego usługa mieści się w granicach ceny za ww. usługę Poczty Polskiej
(c) albo jeżeli Klient nie ma możliwości zorganizowania wysyłki w granicach ceny jak za ww. usługę Poczty Polskiej – za pośrednictwem firmy kurierskiej po uzgodnieniu z Globus.com.pl.
Przesyłka może nastąpić również w ten sposób, że na życzenie Klienta Globus.com.pl zleci wykonanie przesyłki firmie kurierskiej.
7.11. Koszty przesyłki do Globus.com.pl ponosi Klient, z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz aktualnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7.12. Przesyłki wysłane do Globus.com.pl z płatnością „za pobraniem” nie będą odbierane przez Globus.com.pl
7.13. Globus.com.pl zwraca koszty przesyłki, w przypadku gdy zwrot towaru lub reklamacja okaże się zasadna (w szczególności w przypadku wymiany towaru na nowy) oraz w przypadku odstąpienia od umowy – do wysokości kwoty wynikającej z cennika Poczty Polskiej za nadanie paczki ekonomicznej a w wyższej kwocie w przypadku, gdy Klient nie miał możliwości przesłania towaru w granicach ceny z ww. cennika, zgodnie z punktem 3.5.
7.14. W przypadku zlecenia przesyłki przez Globus.com.pl, gdy zwrot towaru lub reklamacja okazała się niezasadna, Klient zwróci koszty przesyłki opłacanej przez Globus.com.pl– do wysokości kwoty wynikającej z cennika Poczty Polskiej za nadanie paczki ekonomicznej.
7.15. W przypadku zasadności zwrotu towaru koszty przesyłki zostaną zwrócone na nr konta bankowego wskazany w formularzu zwrotu towaru lub w jego braku w sposób analogiczny do wcześniejszej płatności Klienta.
7.16. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby Globus.com.pl.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin i Umowa podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
8.2. Postanowienia Regulaminu należy wykładać zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W przypadkach wątpliwych należy dokonywać takiej wykładni Regulaminu, która w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej oraz zgodnej z przepisami prawa współpracy stron Umowy.
8.3. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części (zdania, zdanie, część zdania, zakres znaczeniowy), pozostałe o ile to możliwe postanowienia pozostają w mocy.
8.4. W przypadku zmiany stanu prawnego, zmiany jego wykładni lub jakiejkolwiek niezgodności postanowienia Regulaminie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowienie to w odpowiedniej części (zdań, zdania, części zdania, zakresu znaczeniowego) lub w razie konieczności w całości nie znajduje zastosowania. W takim przypadku Globus.com.pl podejmie także odpowiednie starania w celu aktualizacji Warunków reklamacji oraz dostosowania ich do obowiązującego prawa.
8.5. Terminy używane w niniejszym Regulaminie, pisane z dużej litery należy rozumieć zgodnie z definicją sformułowana w rozdziale I. Tytuły i śródtytuły mają przede wszystkie charakter informacyjny i mają ułatwiać ogólną nawigację w tekście.
8.6. W przypadku zastrzeżeń do transakcji i powstania sporu z Globus.com.pl strony sporu będą w pierwszej kolejności dążyły do polubownego załatwienia sporu w drodze negocjacji, a następnie – w przypadku Klientów firmowanych – wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Globus.com.pl, a w przypadku Klientów indywidualnych przed sądem właściwym wg zasad ogólnych.
8.7. W przypadku sporu istnieje również możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu – w przypadku sporu z Klientem indywidualnym – są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
8.8. Zmiany Regulaminu są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.globus.com.pl, w szczególności w stopce strony w zakładce „Regulamin” (pod adresem http://www.domer.pl/webpage/regulamin.html). Regulamin i jego zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej www.domer.pl od daty wskazanej w nagłówku Regulaminu i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty /po udostępnieniu nowego Regulaminu Klientowi z zaznaczeniem nowej wersji poprzez nową datą obowiązywania Regulaminu/.